Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Vážení obchodní partneri,

v zmysle platných právnych predpisov Európskej únie (smernice EÚ č. 95/46/ES a nariadenia 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady, predstavujúce obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR) si Vám dovoľujeme zaslať nasledujúcu informáciu.

GDPR sa týka výhradne osobných údajov fyzických osôb, nie právnických osôb.

Správcom osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. V prípade našich odberateľov (predajcov) – fyzických osôb (ďalej iba zákazník) je správcom osobných údajov Hilding Anders Česká republika a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, so sídlom Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 37 902 598, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 10226/L.

Aké osobné údaje správca zhromažďuje a spracováva?

Správca zhromažďuje a spracováva bežné osobné údaje, predstavujúce základné identifikačné údaje a kontaktné údaje našich zákazníkov fyzických osôb, tzn. meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ, telefón, e-mail, dodaciu adresu. Pokiaľ nám to umožníte svojim súhlasom, môžeme spracovávať vaše ďalšie osobné údaje, a to za účelom zasielania marketingových akcií, obchodných informácií (newsletterov) o produktoch a službách Správcu alebo jeho obchodných partnerov, prípadne ďalších tretích strán.

Na aké účely Správca osobné údaje využíva a spracováva?

Správca spracováva osobné údaje zákazníkov bez ich súhlasu za účelom plnenia zmluvných povinností, a ďalej na ochranu svojich práv vyplývajúcich z právnych predpisov a právom chránených záujmov Správcu. Prístup k osobným údajom zákazníkov má Správca a jeho zamestnanci, ktorí sú riadne preškolení a zoznámení s pravidlami ochrany osobných údajov. Osobné údaje sú spracované v elektronickej podobe pomocou prostriedkov výpočtovej techniky alebo v listinnej podobe.

Ako dlho Správca údaje uchováva?

Osobné údaje zákazníkov budú uchovávané len počas doby, počas ktorej existuje dôvod k ich uchovávaniu a počas ktorej je to povolené alebo vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. To znamená, že tieto osobné údaje budú uchovávané minimálne počas doby trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu so Správcom a ďalšie 4 roky po zániku zmluvného vzťahu, pre prípad sporov vyplývajúcich z plnenia podľa príslušnej objednávky zákazníkov, či iného právneho dôvodu.

Musíme osobní údaje poskytnout a z jakých zdrojů jsou získávány?

Správca spracováva osobné údaje zákazníkov, ktorí ich dobrovoľne poskytli v súvislosti s jednaním o vybavení ich objednávok, a ďalej údaje z verejne dostupných registrov, pričom tieto údaje sú nevyhnutné na splnenie zákonných povinností pri uzatvorení zmluvy na dodávku tovaru a bez týchto údajov Správca nedokáže požadovanú dodávku tovaru poskytnúť.

Akým spôsobom Správca zaisťuje ochranu osobných údajov?

Osobné údaje zákazníkov sú pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurálnou kontrolu zaisťujúcou vhodnú ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj iným možným zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Komu Správca osobné údaje poskytuje alebo posúva?

Správca poskytne osobné údaje orgánom dohľadu a ďalším štátnym orgánom, pokiaľ je táto povinnosť stanovená platným právnym predpisom a ďalej pokiaľ je to nevyhnutné na ochranu práv Správcu. Spracovaním osobných údajov zákazníkov môže Správca poveriť tretiu osobu, tzv. spracovateľa osobných údajov, a to na základe príslušnej zmluvy, ktorá spracovateľa zaväzuje k rovnakej miere ochrany osobných údajov, akú poskytuje Správca. Niektoré osobné údaje môžu byť poskytnuté tiež dodávateľom zaisťujúcim pre Správcu služby (dodanie zásielok, marketingové informácie atď., pričom zoznam prípadných spracovateľov osobných údajov je možné nájsť na webových stránkach Správcu).

Vaše osobné údaje nebudú poskytované mimo krajín EÚ.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a poskytovaniu osobných údajov?

V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva subjektov údajov. Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na prenositeľnosť vybraných osobných údajov priamo inému správcovi a právo požadovať opravu osobných údajov.  Môžete požiadať o výmaz osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, pokiaľ však nie je nutné ich ďalej spracovávať na splnenie právnych povinností alebo pokiaľ ich je treba, aby sme vám mohli naďalej poskytovať služby. Tieto práva môžete uplatniť osobne v sídle spoločnosti, písomne na adresu sídla spoločnosti alebo emailom na adresu info.cz‌‌M‌‌hildinganders.com.

Aké sú vaše možnosti obmedziť spracovanie a poskytovanie osobných údajov?

V prípade, ak Správca spracováva osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade, ak dochádza k spracovaniu vašich údajov na základe oprávneného záujmu, môžete proti takému spracovaniu vzniesť námietku. Každé také podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať. Námietke na spracovanie údajov na marketingové účely vyhovieme vždy, môžete ju ľahko uplatniť emailom na adresu info.cz‌‌M‌‌hildinganders.com.  

Ako Správca informuje o zásadách a pravidlách spracovania osobných údajov a ich ochrane?

Zákazník je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov vždy, keď Správca poskytuje niektoré osobné údaje.

Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov?

Zákazník má rovnako právo vzniesť pripomienky a námietky v oblasti spracovania osobných údajov, a to jednak priamo správcovi a jednak na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk.

Máte záujem o marketingové akcie?

V prípade záujmu zákazníka o zasielanie marketingových akcií, obchodných informácií (newsletterov) o produktoch a službách Správcu alebo jeho obchodných partnerov, prípadne ďalších tretích strán, prosíme o zaslanie vášho výslovného súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov na email Správcu info.cz‌‌M‌‌hildinganders.com. V súvislosti s týmito vami poskytnutými osobnými údajmi vám môže Správca, prípadne jeho obchodní partneri, adresovať cielené obchodné ponuky, prípadne vás môžu osloviť v rámci marketingových výskumov a analýz.

 

Tieto pravidlá platia od 25. 5. 2018.

Verzia 1; Revízia 0

Stiahnuť túto stránku v PDF