Reklamačné podmienky a návod na použitie a údržbu

Reklamačné podmienky a návod na použitie a údržbu

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto reklamačné podmienky platia pre nákup tovaru od spoločnosti Hilding Anders Česká republika a.s., so sídlom Branská 329, 514 01 Jilemnice, IČO: 261 73 212, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel B, vložka 2434 (ďalej tiež podmienky). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú časť obsahu práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (ďalej tiež spotrebiteľa). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, riadia sa občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb. v platnom znení) a v prípade, že ide o spotrebiteľa, zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb. v platnom znení).

Tovarom (prípadne vecou) sa na účely týchto reklamačných podmienok rozumejú všetky veci a výrobky, ktorých výrobcom je výhrade spoločnosť Hilding Anders Česká republika a.s.

Predávajúcim sa rozumejú jednotliví predajcovia, ktorí ponúkajú a predávajú tovar.

Kupujúci je povinný sa oboznámiť s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami pred uzavretím kúpnej zmluvy, pričom uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

Kupujúci je povinný po celý čas používania kúpeného tovaru venovať dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Zvlášť je nutné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku na nevhodný účel a pod. Zároveň ďalšou nutnou podmienkou s cieľom zachovať dobrý stav tovaru a jeho funkčnosť je jeho pravidelná údržba. Treba si uvedomiť, že nesprávna, nevhodná alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť, pričom s odporúčanou údržbou a ošetrovaním tovaru je kupujúci oboznámený v návode na použitie, ktorý je súčasťou dodávky tovaru.

Pred prvým použitím tovaru predávajúci odporúča riadne si preštudovať tieto podmienky vrátane príslušného návodu na použitie. V prípade používania tovaru v rozpore s týmito podmienkami alebo návodom na použitie zodpovedá kupujúci za chyby vzniknuté týmto neodborným zaobchádzaním, resp. zaobchádzaním a používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté týmto neodborným zaobchádzaním, resp. zaobchádzaním a používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie, ako aj za chyby uvedené v ods. 2.3. týchto reklamačných podmienok.

2. Reklamácia tovaru, záručné podmienky (reklamačný poriadok)

2.1. Základné podmienky uplatnenia chýb tovaru

2.1.1.       Ak sa vyskytne na kúpenom tovare v záručnej lehote chyba, má zákazník právo túto chybu reklamovať.

2.1.2.       Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou sú výrobné chyby alebo chyby materiálu použitého na výrobu tovaru, ktorý nezodpovedajú:

·         v prípade spotrebiteľa dojednanému opisu, druhu, množstvu, akosti, funkčnosti, kompatibilite, vyhotoveniu, vlastnostiam a účelu, na ktorý kupujúci tovar požaduje.

·         v prípade kupujúceho (nie spotrebiteľa) dojednanému množstvu, akosti a vyhotoveniu.

Chybou sa ďalej rozumie nedodanie pokynov na použitie a nedanie prípadného príslušenstva, návodu na montáž (inštaláciu), ak sú tieto predmetom dojednanej služby medzi dodávateľom a kupujúcim (spotrebiteľom),

2.1.3.       Za chybu nie je možné považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho bežného opotrebovania (okrem iného vyblednutím alebo zmenou farieb, zvlnením poťahu či zmenou v rozmere poťahu spôsobenou bežným používaním, ako aj zvýšenou potivosťou na matraci, a to najmä v prípade matracov s pamäťovou (lenivou) penou, ktoré zo svojej podstaty vynikajú vyššou tepelnou akumuláciou, čo môže spôsobovať zvýšený pocit tepla a tým aj vlastnú potivosť a pod.), mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, prípadne nevhodného skladovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia používateľom či treťou osobou alebo iného nevhodného zásahu, ďalej v dôsledku používania tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostrediu pre používanie tovaru, a pod. Obdobne za chybu nie je možné považovať chybu spôsobenú prírodnými živlami ako vyššou mocou, chybu vzniknutú nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s návodom na použitie alebo chybu vzniknutú dodatočnou úpravou akoukoľvek osobou odlišnou od predávajúceho a pod. Za chybu ďalej nie je možné považovať odchýlku v rozmeroch v prípustnej tolerancii +/- 10 mm; tolerancie rozmeru matraca, kladeného na povrch základne/postele (napr. postele s nezapustenými matracmi): šírka a dĺžka +/- 20 mm; výška +/- 10 mm. Prípustná tolerancia tuhosti jadra/peny matraca je +/- 15 % (odpor proti stlačeniu v kPa). V prípade matracov s tlakovo spájanou (recyklovanou) „RE“ penou je, vzhľadom na technológiu výroby danej peny, povolená odchýlka v tuhosti +/- 20 %, preležania (resp. deformácie a zmeny vlastností), ktoré sú v rámci povolených tolerancií pre matrace z polyuretánových (Flexifoam®, PUR, studených, visco, hybridných a pod.) pien, najmä preležania, ktoré nepresahujú 15 % z celkovej výšky matraca, farebné odchýlky pien a poťahových látok vo farebnom tóne proti vzoru látok, v dezéne poťahových látok či vzoroch prešívania poťahových látok, ktoré nemajú vplyv na úžitkové vlastnosti, hrčky na poťahu spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a pod.

2.1.4.       Základným predpokladom riadnej reklamácie je preukázanie kúpy tovaru u predávajúceho, najlepšie predložením dokladu o kúpe tovaru (pokladničný doklad, faktúra atď.) a predložením reklamovaného tovaru s riadnym opisom chyby, prípadne záručného listu (najmä pri záruke dlhšej než 24 mesiacov).

2.1.5.       Reklamovaný tovar musí byť kompletný a v úplnom stave, musí byť v hygienicky prijateľnom stave (tzn. akokoľvek neznečistené, suché, hygienicky neškodné a pod.), ak možno, v pôvodnom alebo zodpovedajúcom náhradnom obale, vhodnom na transport tovaru (pozor – strečovú fóliu v tenkej vrstve nie je možné považovať za vhodný obal na transport). Tovar nesmie byť prehnutý ani zrolovaný (okrem komprimovaných matracov).Chyba, ktorá sa u spotrebiteľa prejaví v priebehu dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za chybu, ktorú vec mala od samého počiatku, alebo sa nepreukáže opak. Táto lehota neplynie v čase, keď nemohol spotrebiteľ vec používať, v prípade, že chybu vytkol predávajúcemu.

2.1.6.       V druhom roku záruky tak bude na spotrebiteľovi, aby preukázal, že chyba existovala už pri kúpe, napríklad že bola spôsobená nesprávnym výrobným procesom, použitím nevhodného materiálu či iných postupov, ktoré viedli k tomu, že sa chyba prejavila až uplynutím jedného roku.

2.1.7.       Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí riadne prezrieť. Predávajúci nenesie zodpovednosť za zjavné chyby tovaru, ledaže výslovne uistil kupujúceho, že vec je bez akýchkoľvek chýb, alebo chybu klamlivo zastrel. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené pri preprave tovaru dopravným prostriedkom kupujúceho. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný overiť správnosť počtu tovaru a neporušenosť ich obalu. Za neskoršie reklamácie dodaného počtu alebo poškodenia tovaru, ktoré nebolo uvedené v doklade o prevzatí tovaru podpísanom kupujúcim, nenesie predávajúci zodpovednosť a akákoľvek s tým spojená reklamácia bude odmietnutá. Ak má tovar pri prevzatí porušený obal, kupujúci je povinný presvedčiť sa o celistvosti a neporušenosti tovaru. Toto je nutné uviesť do dodacieho listu, inak právo reklamovať mechanické poškodenie tovaru zaniká.

2.1.8.       Predávajúci nezodpovedá za prípadné chyby tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol. Zároveň predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, na ktoré bola poskytnutá zľava práve v dôsledku zistenej chyby, na ktorú bol kupujúci upozornený.

2.1.9.       Ak je kupujúci podnikateľom a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že kúpa sa týka aj jeho podnikateľskej činnosti, je povinný oznámiť chyby predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, v prípade skrytých chýb najneskôr do 1 roku po odovzdaní veci. Na také kúpne zmluvy sa nevzťahujú ustanovenia OZ o predaji tovaru v obchode, najmä ustanovenia § 2158 až 2174 OZ.

2.2.      Dĺžka práva z chybného plnenia a uplatnenie reklamácie

2.2.1.       Právo z chyby (reklamácia) musí spotrebiteľ uplatniť v lehote 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak) od prevzatia tovaru pri kúpe, pričom ak nie je tovar osobne odobratý v prevádzkarni predávajúceho, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar spotrebiteľ prebral od dopravcu. Dĺžka práva z chybného plnenia (ďalej tiež záručná lehota) sa predlžuje o obdobie, po ktoré bol tovar v záručnej oprave a kupujúci nemohol tovar používať, a to až do momentu, keď bol kupujúci po skončení reklamačného konania povinný tovar prevziať.

2.2.2.       Záručnú lehotu si nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. obdobím, po ktoré pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a rozdielnosť v intenzite jeho používania vydržať. Záručná lehota je všeobecná administratívna lehota, ktorá nemá žiadnu priamu súvislosť s obvyklou životnosťou konkrétneho výrobku.

2.2.3.       Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje (nie je možné uplatniť) na tovar predávaný za nižšie ceny, pre ktorý bola nižšia cena dojednaná práve s ohľadom na chyby.

2.2.4.       Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu od objavenia chyby. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby a znehodnotenie tovaru alebo znemožniť objektívne posúdenie skutočných príčin súčasného stavu tovaru a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2.2.5.       Miestom uplatnenia reklamácie je predovšetkým prevádzkareň predávajúceho, v ktorej kupujúci tovar kúpil, avšak kupujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť v akejkoľvek prevádzkarni predávajúceho alebo priamo v sídle predávajúceho. V prípade, že kupujúci tovar vyrobený spoločnosťou Hilding Anders Česká republika a.s. kúpi od iného predajcu (ďalej len tretia osoba) než od tu uvedenej spoločnosti, treba tovar reklamovať u tohto predajcu a v takom prípade je miestom uplatnenia reklamácie prevádzkareň tretej osoby, v ktorej kupujúci tovar kúpil, avšak kupujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť v akejkoľvek prevádzkarni tejto tretej osoby alebo priamo v sídle tretej osoby.

2.2.6.       V prípade oprávnenej reklamácie vybavenej výmenou veci (alebo dodaním novej veci) má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov na vrátenie chybnej veci. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci žiadny nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (ak zo strany kupujúceho nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv). V prípade neoprávnenej reklamácie je tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu, ak nebude dohodnuté inak.

2.2.7.       Ak uplatní kupujúci právo z chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, bude reklamácia vrátane odstránenia chyby vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak nebude dohodnuté inak. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne vedúci prevádzkarne predajcu alebo iný kompetentný pracovník predajcu. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.

2.2.8.       Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,
keď sa preukáže, že ide o tovar predávajúceho a bol kúpený v jeho prevádzkarni, prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania na odborné posúdenie a o tomto vytvorí v zmysle § 19 ods. 2) zákona č. 634/1992 Zb., v platnom znení, o ochrane spotrebiteľa, písomný zápis, v ktorom uvedie dátum, kedy spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, ktoré konkrétne chyby spotrebiteľ kúpenému tovaru vytýka, aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje o spotrebiteľovi pre poskytnutie následnej informácie o vybavení reklamácie. Riadne uplatnená reklamácia bude v hore uvedenej lehote na základe reklamačného odborného posúdenia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený spotrebiteľovi (kupujúcemu). Ak spotrebiteľ (kupujúci) pri reklamácii nepreukáže, že ide o tovar predávajúceho a bol kúpený v jeho prevádzkarni, predávajúci reklamáciu odmietne. Ak predloží spotrebiteľ (kupujúci) pri začatí reklamačného konania hygienicky nevyhovujúci tovar (matrac) (znečistený, mokrý, zapáchajúci atď.), bude reklamačné konanie prerušené dovtedy, kým spotrebiteľ (kupujúci) neodstráni hygienické poškodenie matracu s tým, že táto skutočnosť bude vyznačená v reklamačnom protokole. Ak však spotrebiteľ nedodá na reklamáciu hygienicky neškodný matrac ani do 1 mesiaca odo dňa prerušenia reklamačného konania, považuje sa reklamácia za ukončenú pre jej neodôvodnenosť.

2.2.9.       Ako je hore uvedené, tak o tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za chyby uplatnené, čo je predmetom reklamácie, aký spôsob riešenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj informácie o vykonaní opravy a dĺžke jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane zdôvodnenia pri zamietnutí reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie – reklamačný protokol.

2.2.10.    Predávajúci má právo na vybrané druhy tovaru stanoviť dlhšiu záručnú lehotu než 24 mesiacov, ktorú vyznačí v záručnom liste, prípadne iným viditeľným a zrejmým spôsobom (etiketa, samolepka predávajúceho na obale tovaru a pod.), pričom základným predpokladom toho, či predávajúci využije svoje tu uvedené právo je riadna registrácia kupujúceho na webových stránkach predávajúceho na http//zaruka.matracetropico.cz.

2.3.      Vybavenie reklamácie

2.3.1.       Ak má tovar chybu, tak v:

·         v prípade spotrebiteľa má spotrebiteľ v zmysle § 2169 občianskeho zákonníka právo požadovať jej odstránenie a podľa svojej voľby požadovať dodanie nového tovaru bez chyby alebo chýbajúceho tovaru, alebo opravu tovaru, ledaže je taký spôsob odstránenia chyby nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný.

·         v prípade kupujúceho (nespotrebiteľa) má kupujúci v zmysle § 2106 a 2107 občianskeho zákonníka nasledujúce práva:

-          ak ide o chybu, ktorá je podstatným porušením zmluvy, t. j. ide o takú chybu, o ktorej predávajúci už pri uzavretí zmluvy vedel alebo musel vedieť, že by kupujúci zmluvu neuzavrel, ak by toto porušenie predvídal, má kupujúci právo na odstránenie chyby dodaním nového tovaru, bez chýb, prípadne chýbajúcich častí, alebo opravu tovaru alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Dôležité je potom oznámenie voľby daného práva (ktoré je nutné opäť oznámiť bez zbytočného odkladu po oznámení chyby alebo priamo pri ňom), lebo kupujúci nemôže už zvolené právo z chybného plnenia bez súhlasu predávajúceho zmeniť. Toto neplatí v prípade, keď kupujúci zvolil opravu tovaru a opraviť tovar nie je možné, či k jeho oprave nedošlo zo strany predávajúceho v primeranej lehote. Potom je možné požadovať zľavu z kúpnej ceny či od zmluvy dokonca odstúpiť,

-          ak ide o chybu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy, alebo ak nebola chyba podstatná oznámená včas, má kupujúci právo iba na odstránenie chyby či na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

2.3.2.       Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy a nemôže požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju dostal, pričom toto neplatí v prípade výnimiek uvedených v § 2110 občianskeho zákonníka.

2.3.3.       Ak si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu (resp. tovar) do 30 dní odo dňa jej vybavenia, má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie, ktorý kupujúci bude povinný uhradiť do 10 dní odo dňa jeho vyúčtovania.

3. Ochrana osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi kupujúceho sa zaobchádza v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 110/2019 Zb. v znení neskorších predpisov. Všetky údaje získané od kupujúceho slúžia výhradne na vnútornú potrebu predávajúceho s cieľom splniť kúpnu zmluvu. Na bezpečnosť týchto údajov sa kladie maximálna dôraz a sú zabezpečené proti zneužitiu na firemnom serveri. Kupujúci má navyše kedykoľvek právo písomne požiadať o vymazanie z databázy zákazníkov. Získané osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám, okrem nutných údajov dopravcovi s cieľom zaistiť riadne doručenie objednaného tovaru, a to meno, priezvisko (firma), adresa (sídlo), telefón a e-mailové spojenie. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú využité výhradne s cieľom dodať objednaný tovar a slúžia aj na vykonanie nutných účtovných operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo identifikáciu platby kupujúceho uskutočnenú bankovým prevodom. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov.

4.       Záverečné ustanovenia

So sťažnosťou na konanie predávajúceho v oblasti ochrany spotrebiteľa sa je možné obrátiť na orgán štátneho dozoru, ktorým je Česká obchodná inšpekcia.

Zároveň predávajúci informuje spotrebiteľa, že spotrebiteľské spory je možné mimosúdne riešiť v súlade s § 14zákona č. 634/1992 Zb., v platnom znení, prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie, internetová adresa www.coi.cz.

Tieto reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 6. 2023. Predávajúci si vyhradzuje právo reklamačné podmienky jednostranne meniť.

Hilding Anders Česká republika a.s.

Reklamačný protokol na stiahnutie:

Verzia PDF (Adobe Reader): Reklamačný protokol SK

Verzia XLS (Excel): Reklamačný protokol SK XLS

 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU MATRACOV A VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Návod na použitie a údržbu matracov, Brand (PDF):  navod-na-pouzitie-a-udrzbu-vseobecna-zaruka-brand

Návod na použitie a údržbu, PVL (PDF): navod-na-pouzitie-a-udrzbu-vseobecna-zaruka-PVL

Návod rošty (PDF): navod-rosty